Loading...

Projektovanje hidrauličkih komponenti

Naše inženjersko iskustvo u hidrauličkoj tehnici je veliko i praktično. Pored hidrauličkih komponenti, imamo iskustvo u projektovanju hidrauličkih kola i sistema.

Neki od urađenih projekata STICOM-STC

Posebno iskustvo imamo u konstruisanju:

 • Servoupravljača i prioritetnih ventila od 50 do 1.000 cm3,
 • Gerotorskih pumpi od 10 do 25 cm3,
 • Gerolerskih hidromotora od 100 do 630 cm3,
 • Razvodnika - ručno komandovanih sa više sekcija,
 • Cilindara različitih tipova i veličina,
 • Ventila različitih tipova i namena,
 • Hidroakumulatora od 0,75 do 4,0L i radnog pritiska do 300 bara,
 • Rezervoara raznih oblika i zapremina,
 • Hidrauličkih agregata.

Servoupravljači - SUB

Servoupravljač je hidraulički uređaj koji služi za upravljanje točkastim mobilnim mašinama koje se kreću maksimalno od 40 do 50km/h. Takve mašine su: traktori, kombajni svih vrsta, viljuškari, građevinske mašine - utovarivači, grejderi, bageri i sl.
Servoupravljači su radne zapremine od 50, 63, 80, 100, 125, 160, 200, 250, 315, 400, 500, 630, 800 i 1000cm3.

Postoje i varijante servoupravljača sa prioritetnim ventilima kada jedna pumpa snabdeva servoupravljač i druge uređaje s tim da upravljanje ima prioritet. Naša najveća specijalnost su servoupravljači, kako u projektovanju, tako i u servisiranju.

PRORAČUN PROFILA SETOVA ZA GEROTORSKE-PUMPE,
SERVOUPRAVLJAČE I GEROLERSKE HIDROMOTORE

Kao primer našeg ozbiljnog pristupa konstruisanju i projektovanju hidrauličkog uređaja, u ovom slučaju servoupravljača i hidromotora, navodimo primer razvoja proračuna profila gerotora i gerolera za pomenute komponente. Ovaj proračun je originalan!

Parametri gerotor seta:

 1. Broj zuba rotora - Z1
 2. Broj zuba statora - Z2
 3. Uslovljena veza - Z1 i Z2 , Z2 = Z1 + 1
 4. Ekscentricitet sprezanja "e" - bira se konstruktivno
 5. Poluprečnici većih centroida
  r = Z1 · e
  R = Z2 · e = ( Z1 + 1 ) · e
 6. Poluprečnici osnovnih centroida:
  R2 = L - bira se konstruktivno; to je istovremeno poluprečnik kruga na kome se nalaze centri radijusa zuba statora.
  R1 = R2 - e - poluprečnik centroide rotora.
 7. Radijus zuba statora - rv - bira se konstruktivno
 8. Visina zuba rotora - h = 2e
 9. Uglovne međuzavisnosti:
 10. Uglovi u karakterističnim tačkama epicikloide PFE

GEOMETRIJSKA INTERPRETACIJA GEROTORA - 6/7

DEFINISANJE KOORDINATA IZMEŠTENE EPICIKLOIDE
U PARAMETARSKOM (DISKRETNOM) OBLIKU

Koordinate tačaka izmeštene epicikloide PFE možemo izračunati projektujući poteze Or Oc i OcK na koordinate XE i YE:

Koordinate izmeštene epicikloide "PFE":

Koordinata svake tačke na epicikloidi se može izračunati ubacivanjem odabranih parametara - e, r, R i L sa promenljivom vrednošću ugla τ od 0o do 60o. Dovoljno je računati od 0o do 30o, dalje se sve suštinski i ponavlja do 360o samo što su tačke epicikloide pod drugim uglom u odnosu na koordinate XE i YE.

IZRAČUNAVANJE KOORDINATA PROFILA ROTORA

Ako se centar kruga poluprečnika rv kreće po epicikloidi PFE, onda će kružnica oblikovati profil rotora kao ekvidistantu epicikloide - anvelopu, odnosno, obvojnicu.

Do koordinata profila koji oblikuje kružnica poluprečnika rv možemo doći rešavanjem jednačine kružnice

i opšte jednačine tangente za krivu zadatu u parametarskom obliku
, gde je
- prvi izvod i koordinata epicikloide po τ.

Rešavanjem ove dve jednačine sa nepoznatima Xr i Yr posle zamene i sređivanja dobijamo:

Prve izvode koordinata epicikloide definišemo diferencirajući iste po uglu τ:

Uvrštavanje u jednačine za Xr i Yr jednačine epicikloide XE i YE kao i njihove izvode X'E i Y'E, dobijamo posle dužeg sređivanja konačne izraze za koordinate profila rotora, imajući u vidu da je:

Slede koordinate tačaka profila rotora:

Ovo su jedinstveni izrazi koji se ne mogu naći u svetskoj stručnoj literaturi i originalno su izrađeni od strane STICOM-a.

Zahvaljujući njima, STICOM-STC je razvio svoje profile za gerotore i gerolere za gerotorske pumpe, servoupravljače i hidromotore koji imaju prednost nad drugim vrstama ovih hidrauličkih komponenti jer se odlikuju: malim dimenzijama, velikom radnom zapreminom, malom težinom, velikim obrtnim momentom, velikom snagom i umerenim brojevima obrtaja.

GEOMETRIJSKA INTERPRETACIJA GEOROTORA - 4/5

ODREĐIVANJE TRENUTNOG RADIJUSA KRIVINE PROFILA ZUBA ROTORA

Iz Diferencijalne geometrije poznat je izraz za izračunavanje radijusa krive Xr i Yr zadate parametarski kao:

Ovaj izraz nam omogućava da izračunamo osnovne radijuse, prevojne tačke, znakove radijusa i neke osnovne mere profila.

TEHNOLOGIJA OBRADE PROFILA STATORA I ROTORA
GEROTORA - 6/7